www.eprace.edu.pl » scada » Podstawy modelowania i sterowania procesami przemysłowymi » Kryteria jakości regulacji

Kryteria jakości regulacji

Jeden ze sposobów jakości regulacji opiera się na analizie przebiegu przejściowego. Przebieg przejściowy jest odpowiedzią UAR na skokową zmianę wymuszenia, inaczej mówiąc, jest to przebieg zmian wielkości regulowanej y(t) w czasie, wywołany skokową zmianą zakłócenia .

Oceny jakości regulacji dokonujemy na podstawie następujących kryteriów parametrycznych:

  1. Odchyłka statyczna es – jest różnicą sygnałów wartości zadanej yz i sygnału wyjściowego z obiektu y w stanach ustalonych

(34)

Względna odchyłka statyczna podaje stosunek odchyłki statycznej es do odchyłki statycznej es_obiektu jaka zaistniałaby w obiekcie bez regulatora przy tym samym wymuszeniu

(35)

  1. Odchyłka dynamiczna ed – jest to maksymalna wartość odchyłki e(t) , występująca w przebiegu przejściowym.

W układach z regulatorami statycznymi

ed = A1 + es (36)

W układach z regulatorami astatycznymi

ed = A1 (37)

gdzie A1 oznacza pierwszą amplitudę przebiegu (rysunek 2.20)

Odchyłka dynamiczna względna określa stosunek odchyłki dynamicznej ed do odchyłki statycznej es_obiektu jaka zaistniałaby w obiekcie bez regulatora przy tym samym wymuszeniu


(38)

Rysunek 2.20. Przebiegi przejściowe w układach regulacji: a) oscylacyjny z regulatorem astatycznym, b) aperiodyczny z regulatorem astatycznym, c) oscylacyjny z regulatorem statycznym, d) aperiodyczny z regulatorem statycznym.


  1. Czas regulacji tr – jest to czas jaki upływa od wystąpienia wymuszenia skokowego do chwili, gdy odchyłka regulacji osiągnie wartość ustaloną z pewną tolerancją. Ponieważ granice tej tolerancji oparte są na wymaganiach technologicznych i nie są jednakowe, czas tr nie jest zdefiniowany jednoznacznie.

  2. Przeregulowanie (oscylacyjność) κ - jest to bezwzględna wartość stosunku dwóch sąsiednich amplitud przebiegu przejściowego

(39)

Przeregulowanie charakteryzuje skłonność UAR do oscylacji. Przebiegi, w których wartość przeregulowania κ = 0 nazywane są aperiodycznymi, pozostałe zaś oscylacyjnymi.

Oceny jakości regulacji można przeprowadzić stosując kryteria całkowe. Do najczęściej stosowanych należą :

(40)

(41)

(42)

Przebiegi wyjściowe optymalne ze względu na poszczególne kryteria przedstawiono na rysunku 2.21.

Rysunek 2.21. Przebiegi przejściowe procesu regulacji: a) graniczny przebieg aperiodyczny, b) przebieg z 40% przeregulowaniem, c) przebieg z 20% przeregulowaniem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.