www.eprace.edu.pl » scada » Podsumowanie

Podsumowanie

Przedstawiony na wstępie cel pracy, którym było zbudowanie układu sterowania opartego na sterowniku PLC połączonym z siecią obiektową PROFIBUS DP umożliwiającą jego parametryzacje za pomocą stacji roboczych typu SCADA został w pełni zrealizowany, co jest poparte rzeczywistym działającym systemem.

Sposób realizacji rozproszonego systemu sterowania procesem przemysłowym umożliwia zdalne parametryzowanie układu sterującego oraz wizualizacje stanu zmiennych procesowych. W skład systemu sterowania wchodzi model procesu przemysłowego, sterownik PLC oraz sieć obiektowa PROFIBUS wraz z oprogramowaniem. Sterowanym modelem był piec gazowy składający się z części programowej i sprzętowej, którego wstępna budowa i symulacje zostały przeprowadzone w środowisku MATLAB – SIMULINK, natomiast finalna struktura matematyczna została zaimplementowana w środowisku LabView. Aplikacja symulująca obiekt pozwala użytkownikowi na jego parametryzację oraz wizualizację stanu procesu. Część sprzętowa została zbudowana w oparciu o mikrokontroler AT89S51 wraz z zespołem układów przetwornikowych. Uniwersalność tego urządzenia umożliwia wykorzystanie go do współpracy z różnymi typami procesów przemysłowych. Funkcjonalność zbudowanego modelu pokrywała się z funkcjonalnością obiektu rzeczywistego. W pracy zostały również przedstawione podstawowe zasady modelowania i sterowania procesami przemysłowymi oraz kryteria doboru urządzeń sterujących (regulatorów PLC).

Za sterowanie zamodelowanym procesem odpowiedzialny był kontroler WAGO 750 – 833, którego charakterystyka oraz poparte przykładami sposoby programowania i konfiguracji zostały zawarte w pracy. Główna aplikacja sterująca procesem została zbudowana w środowisku WAGO – I/O – PRO 32 z wykorzystaniem języków programowania CFC i ST.

W aplikacji został zaimplementowany regulator PID wraz z blokami pomocniczymi oraz komunikacyjnymi umożliwiającymi wymianę danych z siecią obiektową. Wymiana ta odbywa się za pośrednictwem obszaru pamięci PFC dostępnej zarówno od strony kontrolera, jak również od strony sieci przemysłowej (np. PROFIBUS DP).

W celu umożliwienia zdalnego sterowania oraz wizualizacji procesu wykorzystany został system SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) pozwalający kontrolować stany zmiennych procesowych. Na potrzeby pracy jako system SCADA użyta została aplikacja zbudowana w programie LabView, która swą funkcjonalnością całkowicie oddaje zasadę działania systemów kontrolno – pomiarowych stosowanych w przemyśle.

Zbudowany układ integrujący urządzenia automatyki jest przeniesieniem systemów sterowania wykorzystywanych w przemyśle na warunki laboratoryjne. Ma to dużą funkcje dydaktyczna, ponieważ daje ogólne wyobrażenie o zasadach obowiązujących przy projektowaniu układów automatyki. Daje on studentom możliwość bezpośredniej pracy ze sterownikiem PLC oraz systemem SCADA za pośrednictwem rozproszonych stacji roboczych (komputerów znajdujących się w laboratorium). Dodatkowo studenci będą mieć możliwość identyfikacji modelu oraz parametryzacje systemu sterowania.

Automatyka przemysłowa jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną, więc ogół zagadnień poruszanych w pracy będzie cennym źródłem informacji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.