www.eprace.edu.pl » scada » Podstawy modelowania i sterowania procesami przemysłowymi » Układy sterowania

Układy sterowania

Sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem procesów przemysłowych jest nierozerwalnie związane z pracą wielu układów i urządzeń, biorących udział w tych procesach. Te układy i urządzenia muszą zapewnić dopływ do realizowanego procesu właściwych surowców i materiałów oraz ich obróbkę zgodnie z przyjętymi założeniami procesu. Tak więc do tych urządzeń trzeba doprowadzić sygnały zapewniające funkcjonowanie według określonego algorytmu. Sygnały te można nazwać sterującymi, a cały proces z nimi związany - sterowaniem.

Podział układów sterowania

Ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii roboczej sygnału sterującego, który jest konieczny do realizacji zdania sterowania rozróżniamy:

 1. Sterowanie elektryczne - w tym rodzaju sterowania nośnikiem energii jest prąd elektryczny. Jego wykorzystanie jako nośnika pozwala na prace takich układów i urządzeń jak: przekaźniki, styczniki, silniki elektryczne, elektrozawory i serwomechanizmy.

 2. Sterowanie hydrauliczne - nośnikiem energii jest odpowiednia ciecz. Wypełnia ona przestrzenie robocze takich układów jak siłowniki hydrauliczne.

 3. Sterowanie pneumatyczne - nośnikiem energii jest powietrze pod odpowiednim ciśnieniem roboczym, układem wykonawczym jest siłownik pneumatyczny.

Wykorzystanie prądu elektrycznego pozwala zazwyczaj wpłynąć bezpośrednio na główny obwód sterujący procesem lub pośrednio - na pomocnicze obwody sterujące, które najczęściej realizują określone funkcje inicjujące, logiczne itp.

Bez względu na rodzaj czynnika roboczego, który bierze udział w realizacji sterowania rozróżniamy:

 1. Sterowanie w układzie otwartym;

 2. Sterowanie w układzie zamkniętym;

Rysunek 2.9. Układy sterowania: a) otwarty, b) zamknięty.

Sterowanie w układzie otwartym, w którym główna role do tej pory odgrywał człowiek, polegało na oddziaływaniu na urządzenie sterujące tak, aby pomimo wystąpienia zakłóceń w czasie realizacji procesu przemysłowego uzyskać pożądana wartość wielkości określonej jako wyjściowa.

Sterowanie w układzie zamkniętym wprowadziło tzw. pętlę sprzężenia zwrotnego, która stała się torem informacyjnym o zmianach wielkości wyjściowej, zaś role człowieka zastąpił regulator. Regulator porównuje wartości wielkości sterowanej z zadaną i wypracowuje odpowiedni sygnał sterujący.

W zależności od spełnianej funkcji technologicznej rozróżniamy następujące rodzaje sterowania w układzie zamkniętym:

 1. Sterowanie programowe - sygnał zadający jest ustalany według przygotowanego programu (algorytmu), opartego na tzw. przekaźnikach programowych przy sterowaniu stykowym lub w kodzie programu w urządzeniu cyfrowym.

 2. Sterowanie stałowartościowe - parametr technologiczny (np. ciśnienie w
  rurociągu) utrzymywane jest w granicach dopuszczalnego uchybu (zakresu zmian ciśnienia)

Biorąc pod uwagę rodzaj zastosowanych podzespołów realizujących sterowanie procesem możemy dokonać podziału na sterowanie stykowe (przekaźniki styczniki itp.) i bezstykowe (tyrystory tranzystory, triaki).

Sterowanie procesami przemysłowymi może być realizowane w sposób ciągły (sterowanie ciągłe), w którym wartość wielkości wyjściowej i wielkości zadanej, mają postać sygnału ciągłego w czasie (analogowego), lub w sposób nieciągły.

Najczęściej sterowanie nieciągłe można podzielić na:

 1. Sterowanie dwustanowe (binarne) - polega ono na wykorzystaniu dwóch stanów sygnału: „l" - oznaczającego działanie „0" – oznaczającego nie działanie.

 2. Sterowanie dwuwartościowe - wartość sterowana zmienia się w sposób nieciągły między dwoma wartościami granicznymi różnymi od zera;

 3. Sterowanie wielostanowe -jest to sterowanie, które przebiega w sposób stopniowy.

W zależności od lokalizacji w strukturze sterowania procesu przemysłowego rozróżniamy:

 1. Sterowanie lokalne - wykonywane w obiekcie sterowania i określone jako indywidualne;

 2. Sterowanie zintegrowane -jest to sterowanie z jednego miejsca wielu urządzeń procesu przemysłowego,

 3. Sterowanie zdalne -jest to sterowanie stosowane w przypadku istnienia większych odległości między urządzeniem sterującym i sterowanym.

Sterowanie zintegrowane

Dla sterowania zintegrowanego i zdalnego należy przyjąć kryteria ilości i rozległości terytorialnej obsługiwanych układów oraz urządzeń automatyki, biorących udział w realizacji sterowania procesami przemysłowymi. Najczęściej konstrukcja takich układów sterowania sprowadza się do wyróżnienia czterech warstw spełniających właściwą funkcje w systemie.

Poniższy rysunek przedstawia przykład rozwiązania sterowania rozproszonym procesem przemysłowym, gdzie jako urządzenia sterujące w warstwie zerowej występują sterowniki logiczne PLC.

Rysunek 2.10. Sterowanie rozproszone procesem przemysłowym.

Funkcje każdej z warstw widocznych na rysunku 2.10 są następujące:

Struktury systemów sterowania cyfrowego

Każdy system sterowania cyfrowego składa się z wielu urządzeń zbierających oraz przeważających dane o procesie. Sposób przyporządkowania tych urządzeń do poszczególnych części procesu, sposób przepływu danych między urządzeniami oraz sposób podziału zadań obliczeniowych i metody koordynacji ich wykonania składają się na architekturę sterowania cyfrowego. Poniżej przedstawione są kolejne etapy rozwoju systemów sterowania:


Wadą takiego systemu był brak wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sterującymi uniemożliwiający globalną optymalizację oraz ograniczone możliwości wizualizacji stanu procesu i archiwizacji danych o procesie.

Rysunek 2.11. Klasyczny układ automatyki.


Rysunek 2.12. Zdecentralizowany system sterowania.


Rysunek 2.13. Konfiguracja wielowarstwowa.


Rysunek 2.14. Sterowanie rozproszone.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.