www.eprace.edu.pl » scada » Rodzina języków programowania sterowników PLC » Model oprogramowania

Model oprogramowania

Na podstawowe składniki języka wysokiego poziomu i ich wzajemne relacje składają się elementy programowane przy użyciu języ­ków zdefiniowanych w normie IEC 61131-3, a więc programy i bloki funkcyjne oraz elementy konfiguracji.

Elementy konfiguracji wspomagają instalowanie i uruchamianie programów w systemach sterownikowych. Zalicza się do nich:

Konfiguracja jest elementem języka, który odpowiada systemowi sterowników programowalnych rozumianemu jako całość obejmującą wszystkie pozostałe elementy oprogramowania. Zasób z kolei jest odpowiednikiem funkcji przetwa­rzania sygnałów (signal processing function) łącznie z funkcjami określonymi przez, podłączone czujniki i elementy wykonawcze (sensor and actuator interface) oraz urządzenia operatorskie HMI (Human-Machine Interface).

Konfiguracja zawiera jeden lub więcej zasobów, z których każdy zawiera jeden lub więcej programów wykonywanych pod kontrolą zero lub więcej zadań. Program może zawierać zero lub więcej bloków funkcyjnych lub innych elementów języka zdefiniowanych w IEC-61131.

Konfiguracje i zasoby mogą być uruchamiane i zatrzymywane za pomocą urzą­dzeń operatorskich, funkcji systemu operacyjnego lub funkcji umożliwiających programowanie, testowanie i kontrolowanie. Uruchomienie (wystartowanie) konfiguracji powinno spowodować zainicjowanie zmiennych globalnych we­dług zasad ustalonych dla fazy inicjacji, a następnie uruchomienie (wystartowanie) wszystkich należących do niej zasobów. Uruchomienie zasobu powinno z kolei spowodować inicjacje wszystkich zmiennych, a następnie wszystkich zadań w zasobie.

Faza inicjacji zmiennych może polegać na podtrzymaniu dotychczasowych war­tości zmiennych (retained value), na nadaniu im wartości początkowych ustalonych przez programistę (Initial value) lub wartości domyślnych ustalonych dla poszczególnych typów danych (default initial value).

Zatrzymanie zasobu powinno spowodować unieruchomienie wszystkich zadań w zasobie, a zatrzymanie konfiguracji powinno spowodować zatrzymanie wszystkich jej zasobów.

Programy, zasoby, zmienne globalne, ścieżki dostępu (i odpowiadające im przywileje dostępu) oraz konfiguracje mogą być ładowane lub usuwane przez funkcje zdefiniowane w normie. Ładowanie albo usuwanie konfiguracji lub zasobów jest równoważne z wykonaniem tych operacji na wszystkich zawartych w nich elementach. Natomiast mechanizmy uruchamiania oraz zatrzymywania konfiguracji i zasobów przez funkcje komunikacyjne zostały opisane w piątej części normy IEC 61131.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.