www.eprace.edu.pl » scada » Model obiektu sterowanego » Część programowa modelu

Część programowa modelu

Zgodnie z założeniami pracy dyplomowej określonymi w rozdziale 1, konieczne było zbudowanie modelu procesu przemysłowego, który byłby sterowny regulatorem PLC. Jako modelowany obiekt wybrano piec gazowy wyposażony w radiator do wymiany ciepła z otoczeniem.

Parametrem wejściowym modelu będzie ilość dostarczanego do niego paliwa, natomiast parametrem wyjściowym jego temperatura. Zadaniem sterownika PLC będzie ustalenie ilości dopływającego medium na poziomie zapewniającym utrzymanie stałej wartości temperatury pieca oraz przeciwdziałanie zakłóceniom mających wpływ na wartość wielkości wyjściowej .

Matematyczną reprezentacją procesu cieplnego zachodzącego wewnątrz pieca jest równanie różniczkowe I stopnia, ze współczynnikami równania zależnymi od właściwości fizycznych modelowanego pieca, które również powinny być uwzględnione podczas implementacji.

Ze względu na złożoność całego procesu przyjęto pewne uproszczenia:

Docelowo, do realizacji modelu posłuży środowisko LabView, natomiast w fazie wstępnej do badań i symulacji wykorzystany zostanie program MATLAB-SIMULINK.

Budowa modelu

W oparciu o opis podstawowych typów modeli procesów przemysłowych zamieszczony w podrozdziale 2.2 do implementacji programowej wybrano model obiektu z wyrównaniem opisany równaniem różniczkowym pierwszego stopnia (tabela 2.1, wiersz 2) o transmitancji operatorowej wyrażonej wzorem (4). Wybrany typ modelu używany jest w automatyce do modelowania procesów cieplnych.

Jak wspomniano w podrozdziale 3.1 wstępna realizacja modelu została przeprowadzona w środowisku MATLAB – SIMULINK.

Fizyczna reprezentacja parametrów modelu

Podczas implementacji modelu w środowiskach MATLAB – SIMULINK oraz LabView

konieczne było określenie fizycznej reprezentacji sygnału wejściowego, wyjściowego oraz parametrów fizycznych modelu.

W równaniu różniczkowym opisującym model (43) wyróżniamy następujące wielkości:

Sygnał wejściowy x(t) – ilość dostarczanego paliwa - obliczany jest na podstawie sygnału wyjściowego regulatora (informacji o odchyłce regulacji). W przypadku sterowania obiektem rzeczywistym za ilość dostarczanego paliwa odpowiedzialne są właściwe układy wykonawcze (pompy paliwowe o regulowanej wydajności), natomiast w przypadku symulacji procesu sterowania wielkość ta jest obliczana.

Stygnął wyjściowy y(t) - jest to rozwiązanie równania różniczkowego opisującego model przy danej wartości sygnału wejściowego (paliwa) dla aktualnej chwili czasu.

Współczynnik wzmocnienia k0 wpływa na zużycie paliwa przy procesie nagrzewania. Jego zależność od temperatury otoczenia jest proporcjonalna.

Stała czasowa obiektu T uzależniona jest od fizycznej budowy pieca, wpływa na prędkość nagrzewania się oraz studzenia. Przy obliczaniu stałej czasowej wykorzystane zostały następujące czynniki: rodzaj materiału, z którego wykonany jest radiator (różne materiały mają różne rezystancje termiczne) , masa, powierzchnia i grubość radiatora.

Zależność stałej czasowej T od powyższych współczynników przedstawia tabela 3.1.

Tabela 3.1. Zależność stałej czasowej od fizycznych współczynników modelu

Współczynnik Zmiana Stała czasowa T
Rezystancja termiczna materiału rośnie rośnie
Masa radiatora rośnie rośnie
Powierzchnia radiatora rośnie maleje
Grubość radiatora rośnie rośnie

W przypadku naszego modelu możliwy jest wybór trzech rodzajów materiału radiatora: miedzi, aluminium i żelaza.

Symulacja w programie MATLAB

Realizacja modelu w programie MATLAB – SIMULINK polegała na zbudowaniu układu będącego rozwiązaniem równania

(43)

Zbudowany układ ma następujący schemat:

Rysunek 3.1. Układ będący rozwiązaniem równania (43).

Parametrami równania są: wzmocnienie obiektu ko (2) oraz stała czasowa obiektu To zależna od właściwości konstrukcyjnych (szczegółowy opis tej zależności znajduje się w podrozdziale 3.1.2). Na potrzeby symulacji przyjęto ko = 1, To = 5.

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi identyfikacji typu modelu opisanymi w rozdziale 2.3 należy pobudzić go skokiem jednostkowym, a otrzymaną odpowiedź (rysunek 3.2) porównać z zestawieniem podstawowych członów dynamicznych zawartym w tabeli 2.1.

Rysunek 3.2. Pobudzenie oraz odpowiedź impulsowa modelu.

Otrzymana odpowiedź impulsowa badanego modelu odpowiada odpowiedzi członu inercyjnego pierwszego rzędu, co jest potwierdzeniem jego poprawnej implementacji.

Po modyfikacji układu w sposób przedstawiony na rysunku 3.3 możemy sporządzić tabelę pomocną do implementacji modelu w programie LabView.

Rysunek 3.3. Zmodyfikowana struktura modelu.

Zastosowanie bloczków „To workspace” umożliwiło przesłanie wartości zmiennych do przestrzeni roboczej MATLAB’a w postaci tablicy. Pobudzeniem dla modelu jest w tym przypadku funkcja x = t, gdzie t jest aktualnym czasem symulacji.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmiennych z przestrzeni roboczej.

Tabela 3.2. Zmiany wartości pobudzenia, odpowiedzi oraz pochodnej odpowiedzi w czasie.

t = x dy/dt y
0,0 0,0000 0,0000
0,1 0,0909 0,0091
0,2 0,1736 0,0264
0,3 0,2487 0,0513
0,4 0,3170 0,0830
0,5 0,3791 0,1209
0,6 0,4355 0,1645
0,7 0,4868 0,2132
0,8 0,5335 0,2665
0,9 0,5759 0,3241
1,0 0,6145 0,3855
1,1 0,6495 0,4505
1,2 0,6814 0,5186
1,3 0,7103 0,5897
1,4 0,7367 0,6633
1,5 0,7606 0,7394
1,6 0,7824 0,8176
1,7 0,8022 0,8978
1,8 0,8201 0,9799
1,9 0,8365 1,0635

Na podstawie równania (43) możemy napisać jego reprezentację w dziedzinie próbek (przy dyskretnych wartościach czasu)

(44)

gdzie n jest numerem aktualnej próbki, natomiast

(45)

jest pochodną sygnału wyjściowego po czasie.

Podstawiając równanie (45) do (44) oraz przyjmując tn – tn-1 = Δt otrzymujemy końcową postać równania modelu

(46)

Równanie (46) zostało zaimplementowany w środowisku LabView w sposób opisany w podrozdziale 3.1.4.

Realizacja w programie LabView

Po przeprowadzeniu poprawnej symulacji w programie MATLAB – SIMULINK równanie (46) wraz z warunkami początkowymi zostało zaimplementowane w środowisku LabView.

Głównym elementem aplikacji jest formuła matematyczna zawierające równanie modelu przedstawiona na rysunku 3.4

Rysunek 3.4 Formuła matematyczna zawierająca równanie modelu obiektu wraz z warunkami początkowymi.

W celu zapewnienia poprawnego działania równania należało doprowadzić do niego następujące dane wejściowe:

Sygnałem wyjściowym modelu jest aktualna wartość temperatury y.

W skład aplikacji prócz głównej formuły modelu wchodzą moduły pomocnicze takie jak:

(47)

Gdzie y reprezentuje temperaturę, natomiast u wartość napięcia.

Rysunek 3.5. Charakterystyka przetwarzania temperatury na napięcie.


Formuła matematyczna modułu ma następującą postać:

Rysunek 3.6 Formuła matematyczna obliczająca stałą czasowa obiektu.

Sygnały wejściowe formuły:

g – przewodność termiczna materiału radiatora,

m – masa radiatora ,

s- powierzchnia radiatora,

d – grubość radiatora.

Sygnałem wyjściowym modułu jest wartość stałej czasowej T.

Za współpracę aplikacji z częścią układową modelu odpowiedzialny jest moduł komunikacyjny opisany w podrozdziale 3.2.6.

Wygląd panelu głównego aplikacji przedstawiony jest na rysunku 3.6.

Rysunek 3.6. Panel główny aplikacji.

Panel podzielony jest na części kontrolną oraz wizualizacyjną. W skład pierwszej z nich wchodzą: wykresy przedstawiające zmiany w czasie wartości odchyłki regulacji, temperatury pieca oraz ilości dostarczanego paliwa. Długość okna wykresu wyrażona jest w sekundach i można zmieniać wpisując odpowiednią wartość w polu pod wykresem. Aktualne wartości temperatury oraz ilości dostarczanego paliwa przedstawione są również na wskaźnikach analogowych.

Sekcja „Zakłócenia dostawy paliwa” zawiera pola umożliwiające wprowadzenie wartości amplitudy oraz długości cyklu sygnału zakłócającego oraz przełącznik aktywujący zakłócenie.

Poniżej znajduje się suwak umożliwiający ustawienie temperatury otoczenia pieca. Wartość tą należy ustawić przed uruchomieniem aplikacji.

W lewym dolnym rogu znajdują się pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie parametrów fizycznych pieca opisanych w podrozdziale 3.1.2. Wartości te również należy ustawić przed uruchomieniem aplikacji.

Sekcja „Status” portu szeregowego” umożliwia wybór portu na którym pracuje część sprzętowa modelu wraz z jego prędkością transmisji (zgodnie z opisem zawartym w podrozdziale 3.2.3 prędkość jest ustalona na 1200 bod) oraz dwie kontrolki sygnalizacyjne status urządzenia.

Wymagania sprzętowe modelu

Zaimplementowany przez nas w środowisku LabView model jest równaniem różniczkowym, posiadającym wejście sygnału przetwarzanego oraz wyjście jego odpowiedzi na ten sygnał. Sterowanie modelem będzie się odbywało poprzez regulator PID operującym na sygnale elektrycznym, którego wartość wyjściowa również będzie w postaci sygnałowej.

W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy tymi obiektami należy zastosować układy przetwornikowe:

Realizacja części sprzętowej modelu została opisana w punkcie 3.2komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.