www.eprace.edu.pl » scada » Integracja sterownika WAGO 750 – 833 z systemem wizualizacyjno - kontrolnym

Integracja sterownika WAGO 750 – 833 z systemem wizualizacyjno - kontrolnym

Zgodnie z założeniami pracy dyplomowej określonymi w rozdziale pierwszym należało umożliwić parametryzację procesu sterowania z poziomu sieci obiektowej PROFIBUS DP oraz wizualizację procesu. Poniższy rysunek przedstawia blokową strukturę całego systemu.

Rysunek 8.1 Integracja sterownika PLC z siecią obiektową PROFIBUS DP

Integracja polegała na umożliwieniu wzajemnej współpracy pomiędzy sterownikiem, obiektem sterowania oraz siecią obiektową. Zasady komunikacji pomiędzy sterownikiem a obiektem zostały opisane w podrozdziale 7.1.2. Zmienne procesowe przekazywane są do sieci obiektowej poprzez obszar pamięci PLC znajdujący się w obrazie procesu (powyżej 255 bajtu). Obszar ten jest podzielony na część wejściowa i wyjściową i dostępny zarówno od strony sterownika jak i od strony PROFIBUS DP.

Węzeł sieci obiektowej wraz z oprogramowaniem umożliwia dostęp do zmiennych procesowych poprzez sieć Internet. Takie rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie procesem z dowolnej stacji roboczej podłączonej do sieci Internet i wyposażonej w aplikację kontrolno wizualizacyjną (typu SCADA). Na potrzeby pracy jako system SCADA została użyta aplikacja zbudowana w programie LabView umożliwiająca ustawianie oraz pobieranie parametrów procesu oraz ich wizualizacje.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Współpraca sterownika PLC z obiektową siecią PROFIBUS


Charakterystyka systemów SCADA


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.